Vytyčení vlastnických hranic

 

    Vytyčení hranice pozemků je zeměměřickou činností, při níž se označuje (stabilizuje) poloha lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky.

    Označování hranic pozemků: lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo železnou trubkou zabetonovanou. Na tvrdých podkladech se hranice označují zapuštěným hřebem.

    Vlastníci jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků ( katastrální zákon č.344/1992 Sb. )