Geometrický plán

- Technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení změn v katastru     nemovitostí

- Vyhotovuje se například pro :    - Změnu hranice katastrálního území

                                                - Rozdělení pozemku

                                                - Změnu hranice pozemku

                                                - Vyznačení budovy a vodního díla a změnu jejich obvodu

                                                - Vymezení rozsahu věcného břemene

                                                - Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice

                                                - Doplnění pozemku vedeného dosud ve zjednodušené

                                                  evidenci do SGI