Potřebujete poradit?

Dotaz: Co je geometrický plán a na co ho potřebuji ?

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností směřujících k zápisu platného geometrického a polohového určení do katastru nemovitostí (Katastrální vyhláška 26/2007)

Je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán se vyhotovuje pro

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní

b) rozdělení pozemku,

c) změnu hranice pozemku,

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva.

 

Jednoduše řečeno: geometrický plán budete potřebovat vždy, pokud budete chtít převést část pozemku na jinou osobu, nebo část pozemku od jiné osoby získat na základě smlouvy o převodu vlastnických práv. Pokud kupujete, nebo prodáváte parcelu celou, tak jak je zapsána na listu vlastnictví, pak geometrický plán nepotřebujete.

Dále budete potřebovat geometrický plán k vyznačení nové stavby, nebo přístavby ať už rozestavěné, nebo dostavěné do katastrální mapy a do písemného operátu katastr nemovitostí.

V případě rozestavěné budovy požaduje vyznačení budovy do katastru banka, u které si vyřizujete hypotéční úvěr .

Pro dokončenou stavbu je potřeba předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu. (§ 121 Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon)

Jiná situace, kdy je potřeba přiložit geometrický plán, je zřízení věcného břemene k části pozemku.

Většinou se jedná o zajištění práva chůze a jízdy – přístupu k nemovitosti, nebo právo údržby a oprav podzemního, nebo nadzemního vedení vedení .

 


Kontakt

Zeměměřické práce - Ing. Jana Nováková

Havlíčkova 896
Moravské Budějovice
676 02
IČO: 63431581


+420 603 311 090